Podłączenia do sieci wodnej
Podłączenia do sieci kanalizacyjnej
Dostarcznie wody
Odprowadzenie ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne w Pęcławiu sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Pęcław NR OŚ.7021.9.2013 z dnia 26 marca 2013r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Pęcławiu  Sp. z o.o. zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw, odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Obszar działalności Spółki obejmuje teren Gminy Pęcław. W skład Gminy wchodzi 14 miejscowości . Wszystkie miejscowości posiadają sieć wodociągową będącą w eksploatacji Spółki.

Do sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Pęcławiu Sp. z o.o. przyłączone są miejscowości: Pęcław i Białołęka. Z pozostałej części miejscowości ścieki dowożone są na oczyszczalnie beczkowozami.

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy Pęcław.

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Pęcław 28,
67-221 Białołęka
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iodags@iodags.pl
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
realizacji umowy;
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6.Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie, o którym mowa w pkt.4b.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

LP. Usługa Cena
1.
Woda
4,72 za m3 brutto
2.
Ścieki
5,23 za m3 brutto
Lp. Usługa Cena
1.
Oplombowanie wodomierza z kontrolą zestawu (zerwana z winy odbiorcy)
25 zł
2.
Wymiana wodomierza(uszkodzonego z winy odbiorcy)
60 zł
3.
Wymiana licznika z zaworem głównym
60 zł
4.
Instalacje wewnętrzne (ciepła, zimna woda) za punkt
100 zł
5.
Czynności skutkujące zakręceniem wody w sołectwie z winy odbiorcy usług
100 zł
6.
Jedna roboczogodzina wykopu „ręcznego” od osoby
30 zł
7.
Zakręcenie wody przed nieruchomością
40 zł
8.
Jedna roboczogodzina „postojowego” u klienta
30 zł
9.
Przyłączenie do sieci po odcięciu spowodowanym zaleganiem z płatnościami za wodę i ścieki
indywidualna kalkulacja
10.
Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej powstałej z winy lub niedopatrzenia odbiorcy usług
indywidualna kalkulacja
11.
Budowa przyłącza wodociągowego, po dostarczeniu projektu
indywidualna kalkulacja
12.
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, po dostarczeniu projektu
indywidualna kalkulacja

Podane w cenniku ceny są wartościami netto.

Do cen za usługi wykonywane po godzinach pracy przedsiębiorstwa ( 7:00 –15:00) w dni robocze oraz we wszystkie soboty i święta dolicza się 50%.

Zarządzenie nr 02/2021r.
Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.
w Pęcławiu

w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych przez pracowników PK w Pęcławiu Sp. z o.o

Na podstawie § 5 Regulaminu Pracy Zarządu, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pęcławiu sp. z o.o. postanawia co następuje:

Od dnia 17.03.2021 r. wprowadzam nowy umowny cennik usług świadczonych przez pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pęcławiu Sp.z.o.o.